فیلتر

مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران ( واحد انتشارات مجتمع فنی تهران )

 

تکنیک ها، تاکتیک ها و سبک های کاربردی مدیریت و مهندسی برند و برندسازی