فیلتر

تحلیل اجزاء محدود با SOLIDWORKS سالیدورکس به همراه شرح مثال های متعدد کاربردی،حل تحلیلی و تفسیر واعتبار سنجی نتایج